Upravljanje projektima

Cilj kursa je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima. Prolaze se kroz glavne tematske jedinice od toga ta je projekat, koncepti i sistematski pristupi projektu, preko ciklusa razvoja sistema, kreiranje logičkog okvira i tehnike planiranja i pravljenje blana budžetiranja, pa sve do upravljanja rizikom u realizaciji, vršenja kontrole prilikom realizacije, definisanja uloga i odgovornosti, sprovođenje autoriteta. Glavni praktični deo kursa je izrada projekta: svaki spolaznik bi trebalo da ispiše jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno polaznik i mentor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima polaznika. Vrlo je značajno da polaznik uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na kursu. Konačno, rezultat ovog kursa za polaznika treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.