Menadžment sportskih događaja

Sportski događaji su mesta masovnog okupljanja. Zbog toga su potrebna specifična znanja vezana za kalendar takmičenja, tehnička pravila sportske grane, prikupljanje finansijskih sredstava, organizovanje transporta i ishrane učesnika, planiranje informacionog sistema, iskorišćenosti sportskog objekta itd. Svaki događaj ima karakteristike koje ga razlikuju od svih drugih. Događaji nameću menadžerima da unaprede programe i sopstvene izvođačke karakteristike. Oni su sredstvo promocije organizacije i stvaranja povoljnog imidža sportske organizacije. Događaji zahtevaju određene stilove i metode menadžmenta. Oni zahtevaju od koordinatora, preciznost, rokove i brzo odlučivanje. Polaznicima se pruža znanje uz pomoć kojeg mogu da utiču na povećanje kvaliteta rada prilikom organizocanja sportskih manifestacija.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.