Upravljanje kvalitetom

Podstaknuti izrazitom ekspanzijom značaja i uloge sistema upravljanja kvalitetom ovim kursom želimo da doprinesemo boljem razumevanju sistema menadžmenta kvalitetom, povećamo nivo kulture kvaliteta u domaćim preduzećima i organizacijama, kao i da polaznicima osiguramo znanja i veštine potrebne za učešće u projektima implementiranja i kontinuiranog unapređenja sistema kvaliteta. Polaznici će nakon odslušanog kursa i položenog ispita biti u stanju da: koriste ključne pojmove sistema upravljanja kvalitetom, razumeju istorijski razvoj sistema manadžmenta kvalitetom, osiguraju preduslove potrebne za uspostavljanje, održavanje i unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u poslovnom sistemu, uporede postavke sistema kvaliteta u evropskom, američkom i japanskom okruženju sa naglaskom na doprinose pojedinih autoriteta. Studenti će razumeti rastuće potrebe kontinuiranog unapređenja kvaliteta kao jednog od ključnih faktora tržišnog opstanka preduzeća.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.