Razvoj aplikacija

Cilj kursa je da upozna polaznike sa konceptima i modelima i tehnikama razvoja softverskih aplikacija. Polaznici će da nauče osnovne koncepte i tehnike programiranja u jednom programskom jeziku (jezik Java). Takodje, polaznici će se familijarizovati sa celim životnim ciklusom razvoja aplikacije, od korisničkih zahteva i softverskog dizajna i modelovanja aplikacije, pa do implementacije i testiranja. Opis kursa: Pregled programskih jezika (Jezici C/C++, Java, Skriptni jezici, itd.), Tipovi podataka, Operatori, Kondicionali i petlje, Nizovi i stringovi, Funkcije/metode, Klase i objekti, Objektno orijentisano programiranje i proceduralno programiranje, Biblioteke programa, Ulazi/izlazi programa i GUI, Debugging, Testiranje i integracija aplikacija, Životni ciklus aplikacija, Zahtevi korisnika, Modelovanje i dizajn.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.