Revizija i kontrola IT sistema

U okviru ovog kursa su pretstavljeni osnovni koncepti koji se odnose na reviziju i kontrolu IT sistema. Fokus kursa je stavljen na kontrolu informacija, moguće tipove kontrole i njihovog uticaja na organizaciju, kao i načina na koji tim kontrolnim mehanizmima treba upravljati i nad njima vršiti revizuju. U kursu su pretstavljeni osnovni koncepti i tehnike revizije koje se koriste u informacionim tehnologijama. Polaznici će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne strukture definisane sa određenim ciljem, revizije infrastructure informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenje relevantnih procedure zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.